Philips sa6086 updating player screen

4 Viktigt 1.5 Återvinning av din gamla produkt Din produkt är formgiven och tillverkad med högkvalitativa material och komponenter, vilka kan återvinnas och återanvändas.

För att behålla, skydda och förbättra kvaliteten på miljön, skydda människors hälsa, och på ett ansvarsfullt och rationellt sätt använda naturresurser, skall du återlämna den uttjänta produkten antingen där du köpte den eller det ställe där de gällande bestämmelserna föreskriver.

How to connect a plug Norge Typeskilt finnes på apparatens bakside. Den innebygde netdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

Note: The severed plug must be disposed, so as to avoid a possible shock hazard due to it being inserted into another 13-Amp socket.

SVENSKA Följ lokala miljöbestämmelser, och kasta inte gamla apparater bland det vanliga hushållsavfallet.

Denna produkt uppfyller EU:s krav för radiostörande utrustning.Philips Consumer Lifestyle HK-0948-WACS7500-FR (Report No. / Numéro du Rapport) (Year in which the CE mark is affixed / Année au cours de laquelle le marquage CE a été apposé) EC DECLARATION OF CONFORMITY (DECLARATION DE CONFORMITE CE) We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B. (Name / Nom de l entreprise) TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS (address / adresse) Declare under our responsibility that the electrical product(s): (Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s) électrique(s):) Philips...... (brand name, nom de la marque) (Type version or model, référence ou modèle) Wireless Music Center & Station... (L Organisme Notifié) (Name and number/ nom et numéro) (a effectué) (description of intervention / description de l intervention) CH-3861, M1, M2, M3. (et a délivré le certificat) (certificate number / numéro du certificat) _ Remarks: (Remarques:) Leuven, November 26, 2009 Frank Dethier Development Manager, Innovation Lab Leven (place,date / lieu, date) (signature, name and function / signature, nom et fonction) Philips Consumer Lifystyle AMB Important notes for users in the U. Mains plug This apparatus is fitted with an approved 13- Amp change a fuse in this type of plug, proceed as follows: 1 Remove fuse cover and fuse. For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.(product description, description du produit) To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards: (Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes) (title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme) EN50371 : 2002 EN62301 : 2005 EN55020 : 2007 EN55013 : A1: A06 EN55022 : 2006 EN66024 : A1: A03 EN V : 2007 EN V : 2008 EN V1.7.1 :2006 EN60065 : A1: 2006 Following the provisions of : (Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:) 1999/5/EC (R&TTE Directive) 2004/108/EC (EMC Directive) 2005/32/EC (Eu P) EC/1275/2008 And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents (Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC) The Notified Body... CLASS 1 LASER PRODUCT The wires in the mains lead are colored using the following codes: blue = neutral (N), brown = live (L).1.3 Skriftligt erbjudande rörande LGPL-biblioteket Denna produkt innehåller Linux vrsl, vilken finns tillgänglig under GNU LGPL licens version 2.1 (här efter kallad biblioteket ). erbjuder sig härmed att på begäran leverera eller göra tillgänglig, för en summa som inte är högre än kostnaden för att fysiskt utföra distributionen av källan, en komplett maskinläslig kopia av motsvarande källkod för biblioteket på ett medium som vanligtvis används för utbyte av mjukvara.1.4 Miljöinformation Vi har undvikit allt överflödigt föhar gjort så att förpackningsmaterialet enkelt kan delas upp i tre materialgrupper: wellpapp (låda), polystyrenskum (stötdämpning) och polyetylen (påsar, skyddande skum).1.6 Underhåll Rengöring av enheten Använd en mjuk duk som är lätt fuktad med milt rengöringsmedel.Använd inte rengöringsmedel som innehåller sprit, ammoniak, eller slipmedel eftersom dessa kan skada apparaten.Denna utrustning får inte användas för sådana ändamål.OBS Användning av styrmedel eller justeringar eller utförande av åtgärder andra än de som beskrivs i bruksanvisningen, kan medföra farlig strålning eller andra faror.Lämna åtminstone 10 cm utrymme upptill och baktill produkten samt 5 cm på var sida. För att undvika risken för person- och materialskador, skall dessa säkerhetsbestämmelser följas: SVENSKA Synliga och osynliga laserstrålar! Enheten innehåller inga delar som kan underhållas av användaren.Täck aldrig över ventilationsöppningarna med saker som tidningar, borddukar, gardiner etc. Placera Center och Station jämt och stadigt underlag.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “philips sa6086 updating player screen”

  1. You can use Kentucky government agencies' online services to request: Preparing for your driver's license exams and getting points off your record has just become easier, thanks to the advent of online Driver's Ed services.